X
تبلیغات
رایتل

فال و طالع بینی حرف اول اسم | طالع بینی از روی نام افراد

یکشنبه 11 تیر 1396 ساعت 17:14

طالع بینی اسم, طالع بینی افراد از روی اسم, طالع بینی افراد, طالع بینی ازروی حروف اول اسم, فال روزانه, فال امروز, فال روز,  فال حافظ, فال انبیا, فال ازدواج, فال قهوه, فال هفته, فال ورق, فال و طالع, فال عشق, فال وطالع بینی فال اسم, طالع بینی از روی حروف اسم

نتیجه تصویری برای فال و طالع بینی حرف اول اسم | طالع بینی از روی نام افراد

 فال اسم و فال حرف اول اسم و فال بر اساس حرف اول اسم و شخصیت شناسی با حرف اول اسم را در مای پیکس لاو بخوانید.
 

الف: خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و با همه ملاحظه کند و خونگرم میباشد و با  همه کس زود صمیمی میشود ودر زندگی در جنگ و جدال و گفتگو به سر میبرد وو پیراهن سیاه بر او نامبارک می باشد و محنت بسیار می کشد و هر چه را طلب کند زودد بیابد و مریضی وی همیشه در باد قولنج گردن و پهلو می باشد.

 

ب : فردی خوش قیافه و زیبا وبا محبت و رفیق باز و همیشه مغرور و جیب او خالی و قدر مال دنیا  را نداند.

 

ج : فردی باشد زیبا و خوش اخلاق وبا محبت و او همیشه از مریضی شکم رنج میبرد و این  مریضی هر چند وقت یکبار اشکار میشود و دو وجه دارد یا سیاه چهره و قوی استخوان یاا سفید پوست و بزرگ اندام و همیشه سرگردان و آشفته می باشد و از کار خود حیران است.

 

د: او فردی با دیانت و پر فکر و بشاش و زیبا چهره و جنگجو است و قدر مال دنیا را نمی داند و  همیشه در حال ترقی می باشد.

 

ه : او فردی است که همیشه اطرافیان را امر ونهی کند و زیبا چهره وتند خو و آتشی مزاج و طبع او  گرم میباشد.


و: فردی است که همیشه به دیگران کمک می کند و گاهی مغرور میشود و زبان بد پشت سر او  باشد و دیگران بدی او را میگویند.

 

ز : زیبا و خوش اخلاق و با محبت و خونگرم و در هر کاری مقرراتی است و در زندگی برای او  سحری می کنند و در زندگی شکست بزرگی می خورد و همیشه از درد سر و زانو درر  عذاب میباشد و نسبت به زندگی دلسرد می گردد و حیران و سر گردان میشود.

 

ت: او فردی است خوش چهره و خوش اخلاق کم خواب و هرگاه مرتکب گناه میشود سریع توبه  میکند و اگر دل کسی را برنجاند بسیار نگران و در پی ان است که دلجویی کند وو  همیشه احساس تنهایی عجیبی در خود دارد.

 

ث: فردی است ثابت قدم و پر اراده و در هر کاری ثابت قدم می باشد خوش اخلاق و پر عقل است  و پیشانی او پهن میباشد و در زندگی هرگز محتاج نخواهد شد.

 

ح: او فردی زیبا و خوش اخلاق و حق گو و کینه ای و حرف را در دل نگه دارد و همیشه در بحث و جدل وجنگ به سر میبرد.

 

خ: فردی است زیبا چهره با چشمانی درشت با محبت و مقرراتی و هر چه سعی میکند رزقش  بسیار شود موفق نمی شود و او فردی است عشقی و تنبل و کاهل در کارها و بایدد  این کار را ترک کند تا در زندگی موفق و سر بلند شود.

 

ر: او فردی است خوش اخلاق میانه رو و آتشی و همیشه اطرافیان در پشت سر او بد گویی کنند و  او فردی است طمعکار و زیبا چهره وخوش گذران و اگر ایمان خود را حفظ کندد  به هر مقام و منزلتی که بخواهد میرسد و دست او همیشه از پول دنیا تهی است.

 

س : او فردی میباشد پر استعداد و با ذوق و سلیقه و همیشه بهترین اجناس را انتخاب می کند و  بسیار مغرور ومتکبر میباشد و هر کاری که میل داشت انجام میدهد و با اطرافیانن خود در نزاع و لجبازی بسر میبرد فردی باشد آتشی مزاج و همیشه در چشم اهل وا عیان پرر هیبت به چشم میاید.

 

ش: او فردی است مشفق و مهربان و جنگجو و عصبانی و خونگرم و زبان او تلخ است و هر چه در  دنیا به او ضرر برسد از دست و زبان خود میخورد و اگر زبان خود را نگه دارد از بلاا  محفوظ میماند و بسیار لجباز است.

 

ص : فردی است حرف شنو و دهن بین و هرکس هر حرفی را با او در میان بگذارد سریع باور میکند نترس و خشن و خوش اخلاق و با محبت و همیشه در حال ترقی و فکر میباشد.

 

ض : او فردی است خوش اخلاق و زیرک ودانا وکینه توز و همیشه نگرانی خود را در ظاهر بروز  نمیدهد و پیشانی او پهن است و کمان ابرو دارد و در کارها بسیار دقیق میباشد و هرگزز  یاد خدا را فراموش نمی کند و به دنبال هر کار زشتی توبه می کند و فردی زرنگ است.

 

ط :او فردی است پاک و خوش اخلاق و عشقی و خوش گذران و خو نگرم و پیراهن سیاه براو خوشایند نیست و دوستی بسیار میکند.

 

ظ : او فردی است که ظاهر و باطنش یکی است و خشک ومقرراتی میباشد و اطرافیان پشت سر  او بد گویی کنند و قدر مال دنیا را نداند و در سینه و اعضا خالی دارد که نشانن  اقبال است و دنبال دوست رود و خواهان ان است که با دوستان تفریح کند.

 

ع : او فردی باشد بلند مرتبه و پر گذشت و خوش اخلاق و بخشنده و مقرراتی وخشک و او هرگز  قدر مال دنیا را نمیداند و در دوستی با دیگران پاینده و متعصب و در اول زندگی رنجج  بسیار کشد و قدر مال دنیا را نداند.

 

غ: زیبا چهره با گذشت و خشک و مقرراتی و احساس نا امیدی کند در فکر میرود و به گذشته واینده خود می اندیشد دانا وعالم است و زندگی را با صلح وصداقت دوست دارد.

 

ف : او فردی است اتش مزاج و تند خو و جاهل و زیبا چهره و جنگ جو و خون گرم و نترس از ناحیه  هر چند وقت یک بار مریض و رنج میکشد و در زندگی چند بار شکست میخورد ولیی  در اینده به مقام و منزلت خوبی میرسد.

 

ق: فردی است قادر و توانا و زیرک و دانا و در هر کاری نقشه بسیار میکشد و موفق میشود هم  زیباست و هم خوش اخلاق و فردی است خوش گذران و قدر مال دنیا را نداند و گاهه  گاهی با ملایمت و یا خصومت برخورد میکند.

 

ک: او فردی است زیبا وخوش اخلاق و زیرک و دانا و زیرک و خشک و مقرراتی و زبان او تلخ است و  همیشه دیگران از زبان او در عذاب میباشند با یک کلمه حرف دیگران را برنجاند وو  همیشه در حال ترقی و فعالیت باشد.

 

ل: فردی است زیبا چهره و خوش اخلاق و یکدنده و همیشه جدایی اختیار کند و غرور خاصی دارد  قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه متعصب اطرا فیان نزدیک خود میباشد.

 

م : خوش اخلاق و با محبت و خون گرم ونترس و همیشه اطرافیان پشت سرش بد گویی کنند و  در روبرو از او تعریف و تمجید کنند او فردی باشد خوش چهره و چشمان درشتی داردد و در کارهای خود همیشه کاهلی دارد و زود عصبانی میشود و سریع خاموش میشودد عشقی میباشد و در تمام کارها تقاضای کمک کند.

 

ن: او فردی است زیبا و خوش اخلاق و کینه توز و دم دمی مزاج میباشد گاهی اوقات بسیار خوب و  گاهی اوقات بسیار بد و مقرراتی وخشک میشود همچون قاضی میباشد ودر حقوقق  خود ودیگران به میزان برخورد کند.

 

ی: او فردی است پر فکر و زیبا و با هر کس در افتد بر او غالب گردد دم دمی مزاج میباشد و گاهی بسیار خوب و گاهی بسیار خشک ومقرراتی است او فردی است چهار شانه و از مریضی شکم گاه گاهی رنج میبرد.

 

 

 

فال و طالع بینی حرف اول اسم ، طالع بینی از روی نام افراد


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.

دانلود عکس جدید